Про часопис

Часопис «Народознавчі зошити» – випуск спеціалізованого академічного видання був умотивований інтенсивним розвитком народознавчих знань в умовах відновлення української державності, в обставинах складних трансформацій усієї соціокультурної сфери, відновлення інституційних зв’язків з іншими етнологічними центрами як в Україні, так і поза її межами.

Важливість факту заснування журналу полягала й у тому, що в академічній, як і в університетській спільноті, бракувало інтелектуальних платформ для апробації наукових знань, дискусій з приводу ключових питань знань про етнос і націю, звичаєву сферу, динаміку змін в традиційній обрядовості, народні знання і ремесла, духовну, матеріальну та естетичну культуру, світові школи етнології, культурної антропології, фольклористики, етнопсихології, мистецтвознавства, музеєзнавства, історії і філософії культури тощо.

За відносно короткий час «Народознавчі зошити» переросли масштаб речника базової інституції – Інституту народознавства НАН України – і стали загальнонаціональним «банком знань» і дискусійним майданчиком щодо різних аспектів традиційності українського етносу, а також фахової аналітики соціокультурної динаміки в розвитку української нації.

З «Народознавчими зошитами» співпрацюють знані в Україні та світі вчені, представники різних науково-дослідних (академічних та університетських) центрів, науковці середньої та молодшої генерації, в тому числі й аспіранти і здобувачі.

Часопис «Народознавчі зошити» включений до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук.
Затверджено наказами Міністерства освіти і науки України.

  • Iсторичні – наказ МОН від 4.07.2014 р. № 793
  • Філологічні – (фольклористика) наказ МОН від 29.12.2014 № 1528
  • Мистецтвознавство – наказ МОН від 06.03.2015 № 261

Редакційна Колегія «НЗ» запрошує до співпраці всіх, хто має наукові напрацювання в різних галузях сучасної гуманітаристики.

Тематика: питання етнології, фольклористики, мистецтвознавства, інших аспектів народознавчої науки

Засновники: Національна академія наук України, Інститут народознавства НАН України

Рік заснування: 1995

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 15191-3763 ПР від 27.02.2009 р.

Головний редактор: Павлюк Степан Петрович (акад. Нац. акад. наук України, д-р іст. наук, проф.)

Відповідальні секретарі: Яців Р. М. (канд. мистецтвознав., доц.)

Редколегія – серія історична:

Павлюк С.П. (голова редколегії, академік НАН України, д.і.н., проф.), Яців Р.М. (відповідальний секретар, канд. мистецтвознав., проф.), Кирчів Р. (акад. Акад. наук Вищої школи України, д-р філол. наук, проф.), Мруз Л. (д.і.н., проф.), Пошивайло О. (д-р іст. наук, проф.), Сегеда С. (д-р іст. наук, проф.), Сополига М. (д-р іст. наук, проф. (Словаччина)), Тарас Я. (д-р іст. наук, старш. наук. співроб.), Тиводар М. (д-р іст. наук., проф.), Чмелик Р. (канд. іст. наук, старш. наук. співроб.), Дяків В. (канд. філол. наук, старш. наук. співроб.).

Редколегія – серія філологічна:

Павлюк С.П. (голова редколегії, академік НАН України, д.і.н., проф.), Яців Р.М. (відповідальний секретар, канд. мистецтвознав., проф.), Кирчів Р. (акад. Акад. наук Вищої школи України, д. філол. наук, проф.), Гарасим Я. (д-р філол. наук, проф.), Давидюк В. (д-р філол. наук, проф.), Сокіл В. (д-р філол. наук, проф.), Сокіл Г. (д-р філол. наук, доц.), Дмитренко М. (д-р філол. наук, проф.), Медвідський Б. (д-р філол. наук, проф. (Канада)), Мушинка М. (акад. Нац. акад. наук України, д-р філол. наук, проф. (Словаччина)), Нагачевський А. (д-р філол. наук, проф. (Канада)), Дяків В. (канд. філол. наук, старш. наук. співроб.).

Редколегія – серія мистецтвознавча:

Павлюк С.П. (голова редколегії, академік НАН України, д.і.н., проф.), Яців Р.М. (відповідальний секретар, канд. мистецтвознав., проф.), Боднар О. (д-р мистецтвознав., проф.), Врочинська Г. (канд. мистецтвознав., старш. наук. співроб.), Грица С. (чл.-кор. Нац. акад. мистецтв України, д-р мистецтвознав., проф.), Захарчук-Чугай Р. (д-р мистецтвознав., проф.), Кара-Васильєва Т. (чл.-кор. Нац. акад. мистецтв України, д-р мистецтвознав., проф.), Міляєва Л. (чл.-кор. Нац. акад. мистецтв України, д-р мистецтвознав., проф.), Никорак О. (д-р мистецтвознав., старш. наук. співроб.), Соколюк Л. (д-р мистецтвознав., проф.), Сополига М. (д-р іст. наук, проф. (Словаччина)), Стельмащук Г. (чл.-кор. Нац. акад. мистецтв України, д-р мистецтвознав., проф.).

Адреса: Інститут народознавства НАН України, “Народознавчі Зошити”, просп. Свободи, 15, м. Львів, 79000, Україна

e-mail: ethnolog@gmail.com inst@ethnolog.lviv.ua ina@mail.lviv.ua

Наші автори
Демоніум бойків: категорії «нечистих» покійників
Особливості традиційних демонологічних уявлень бойків про так званих нечистих («безпірних») мерців; на основі польових матеріалів та етнологічної літератури виділяється низка їх категорій; аналізуються особливі прикмети, риси поведінки та функції цих персонажів народної демонології.
Читати »

Особистісно-духовний розвиток засобами образотворчого мистецтва
У статті розглядається проблема втілення образу матері у творах образотворчого мистецтва з точки зору впливу на різні напрями особистісно-духовного розвитку людини. Зокрема, образ матері представлено у міфологічному, сакральному, мистецькому аспектах через репрезентацію відповідних творів образотворчого мистецтва (іконопис, живопис, скульптура). Зміст статті може успішно використовуватися студентами і викладачами різноманітних навчальних закладів у підготовці та проведенні занять з образотворчого мистецтва, а також у факультативній та позаурочній роботі.
Читати »

Традиційний народний одяг великобичківських гуцулів ХІХ — першої половини ХХ ст.
На основі польового матеріалу, наявної літератури, фондових зібрань етнографічних, історико-культурних та крає­знавчих музеїв області автор комплексно аналізує народний одяг великобичківських гуцулів. Докладно описує жіночі та чоловічі комплекси вбрання досліджуваного регіону. При їх характеристиці основна увага звертається на деталі крою окремих компонентів вбрання, подається рисунок крою жіночої сорочки.
Читати »