« 2021. № 5 (161)

Народознавчі зошити. 2021. № 5 (161).  С. 1234—1246

УДК [76.071.1:097](477)”19/20″А.Пугачевський

DOI https://doi.org/10.15407/nz2021.05.1234

ТВОРЧИЙ ДОРОБОК АРКАДІЯ ПУГАЧЕВСЬКОГО ЯК ІМІДЖЕФОРМУЮЧИЙ ФАКТОР СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ДРУКОВАНОЇ ГРАФІКИ В КОНТЕКСТІ СВІТОВОГО АРТ-ПРОСТОРУ

РОМАНЕНКОВА Юлія

 • ORCID ID: https://doi.org/10.51209/platform.1.3.2021.259-293
 • доктор мистецтвознавства, професор,
 • завідувач кафедри гуманітарних дисциплін,
 • Київська муніципальна академія естрадного та циркового мистецтва,
 • вул. Жилянська, 88, 01032, м. Київ, Україна,
 • Контакти: e-mail: Julia_Romanenkova@ukr.net

Анотація. Статтю присвячено творчому доробку українського ху дожника-графіка, представника творчої династії київської школи друкованої графіки Аркадія Пугачевського. Ви світлено роль персоналії мистця в загальному контексті ук раїнського графічного мистецтва, акцентовано його внесок у справу популяризації українського книжкового знаку на міжнародному арт-просторі.

Постановка проблеми. Охарактеризовані основні періоди творчості художника, етапи його художньої активності як графіка, актуалізовано його внесок у становлення нового екслібрису незалежної України, підкреслено універсалізм творчої особистості А. Пугачевського, що знався як на друкованій графіці, так на скульптурі (дрібній пластиці), поезії.

Метою дослідження є ввести в офіційний науковий обіг ім’я художника, завдяки якому вітчизняний екслібрис не тільки отримав новий етап історії, але Україна стала знаною як осередок книжкового знаку у світі, що підтверджується численними перемогами мистця на міжнародних конкурсах різних країн, його членством у зарубіжних престижних художніх спілках, що є доказом визнання його таланту на найвищому рівні. Для вирішення поставлених у статті завдань задіяно інструментарій історичного, хронологічного, біографічного, компаративного методів, завдяки чому можна всебічно охарактеризувати сформульовані проблеми.

Ключові слова: друкована графіка, гравюра на пластику, ксилографія, екслібрис, дрібна пластика, бронза.

Надійшла 7.09.2021

Список використаних джерел

 • 1. Романенкова Ю. Основные инструменты художественного языка киевского графика Аркадия Пугачевского. International scientific innovations in human life: матер. Междунар. науч.-практ. конф. Манчестер: Cognum Publishing House, 2021. С. 368—375.
 • 2. Бердичевський Я. Мистецтво екслібриса. Наш друг  книга. Київ: Реклама, 1977. С. 60—75.
 • 3. В’юник А. Екслібриси українських художників. Ки їв: Мистецтво, 1977. 246 с.
 • 4. Нестеренко П. Український екслібрис. Слово і час. 1992. № 11. С. 84—88.
 • 5. Нестеренко П. Рисунок у мистецтві екслібриса. Актуальні проблеми мистецької практики і мистецтвознавчої науки. 2010. № 17. С. 48—54.
 • 6. Нестеренко П. Історія українського екслібриса. Київ: Темпора, 2016. 328 с.
 • 7. Михальчук В. Основные тенденции актуализации экс либриса на современном мировом арт-рынке. Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. 2014. № 3. С. 70—75.
 • 8. Михальчук В. Украинские коллекционеры экслибриса: собрания, имена. Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук: матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. Харків, 2018. С. 14—17.
 • 9. Михальчук В. Экслибрис как объект коллекционирования: опыт современной Украины. Научный аспект. 2014. № 2. С. 76—83.
 • 10. Михальчук В. Київські виставки початку 1990-х років як початок відродження українського книжкового знаку. Сучасні виклики і актуальні проблеми науки, освіти та виробництва: міжгалузеві диспути: матеріали XVIII міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., Київ, 1 липня 2021 р. С. 17—23.
 • 11. Романенкова Ю. Український екслібрис останньої третини ХХ ст. у світовому контексті: основні еволюційні фази. АВИА-2003: матер. Междунар. науч.-практ. конф. Київ: НАУ, 2003. С. 102—105.
 • 12. Романенкова Ю. Украинская экслибристика на международной арене современной графики. Мистецтвознавство України. 2015. № 15. С. 111—118.
 • 13. Романенкова Ю. Книжный знак в художественной культуре Украины рубежа XX и XXI веков. Текст. Книга. Книгоиздание. 2021. № 25. С. 122—144.
 • 14. Romanenkova J., Bratus I., Kuzmenko H. Ukrainian Ex Libris at the End of the 20 th Century and the Beginning of the 21 st Century as an Instrument of the Intercultural Dialogue. Agathos. 2021.№ 1. S. 125—136.
 • 15. Romanenkova J., Bratus I., Mykhalchuk V., Gunka A. Lvov ex-libris school as the traditions keeper of the intaglio printing techniques in the Ukrainian graphic arts at the turn of the XXth and XXIth centuries. Revista inclusions. 2021.№ 8. S. 321—331.
 • 16. Тупік В. Роль українських екслібристів у формуванні конкурентноспроможності українського графічного мистецтва на міжнародній арені. Молодий вчений. 2017. № 5 (45). С. 80—83.
 • 17. Каменецька Ю. Современный украинский экслибрис в собрании художественного музея Фредериксхавна. East European Scientific Journal. 2019. № 5 (45). С. 4—7.
 • 18. Каменецька Ю. Відображення авторського стилю в екслібрисах українських митців на міжнародних вис тавках-конкурсах у Бресті. Культура і сучасність. 2019. № 1. С. 260—267.

читати публікацію»

Наші автори
Головний командир УПА Роман Шухевич у фольклорній прозі Яворівщини
Із великого масиву повстанського героїчного епосу, що його автор записав на Яворівщині, виділено й проаналізовано тематичну групу мотивів про Головного командира УПА Романа Шухевича. Переважна більшість цих творів виникла й стала активно побутувати вже в часи відновленої у 1991 р. української державності, оскільки тепер з’явилися сприятливі для цього умови. Майже усі зафіксовані у цій місцевості народні оповідання про Р. Шухевича виводяться із поетичного вимислу, що засвідчує вагоме суспільно-політичне й художньо-естетичне значення цієї особи. Сам генерал постає в образі опоетизованого й уславленого національного героя — ідеалізованого борця за самостійну Україну, улюбленця широких народних мас.
Читати »

Польові дослідження російських і білоруських етнологів та етнолінгвістів на теренах Полісся України у 1945—1980-х рр.
На великому літературному матеріалі комплексно охарактеризовано польові дослідження території Полісся України, проведені в 1945—1980-х рр. співробітниками російських і білоруських етнологічних осередків, а також московськими етнолінгвістами та представниками інших народознавчих центрів Росії, України та Білорусі у рамках реалізації програми «Полесского этнолингвистического атла­са». Особлива увага звернена на їхню географію, методику проведення, тематику та наукові результати.
Читати »

Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект
У статті розглядаються особливості формування ідентифікаційного простору України кін. ХХ — поч. XXI ст., зокрема аналізуються перспективи участі Церкви у становленні української громадянської нації в умовах поліконфесійного суспільства. Автор намагається поєднати макроі мікропідходи, приділяючи особливу увагу аналізу повсякденного життєвого досвіду сучасних українців із широким використанням авторських емпіричних досліджень.
Читати »