Архів
Передплата
Ви можете передплатити часопис "Народознавчі зошити" на сайті передплатного агенства "Укрінформнаука".

« 2019. № 6 (150)

Народознавчі зошити. 2019. № 6 (150). С. 1645—1657

УДК 391:63-055.1″196/197″(477)

DOI https://doi.org/10.15407/nz2019.06.1645

ОСОБЛИВОСТІ ЧОЛОВІЧОГО СІЛЬСЬКОГО ВБРАННЯ 1960—1970‑х рр. НА ПРИКЛАДІ СЕЛА ЧЕРВОНА СЛОБОДА ЗА ФОТОАРХІВОМ О. МЕДВЕДЄВА

ЧУБОТІНА Ірина

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-8436-0086

аспірантка,

Київський національний університет

культури і мистецтв,

вул. Євгена Коновальця, 36, 01133, м. Київ, Україна

Контакти: e-mail: iri-s83@outlook.com

Анотація. Розглядаються особливості еволюції чоловічого одягу в українському селі за матеріалами краєзнавця О. Медведєва. Особливо цінними стають спогади та роздуми очевидців змін, які здійснювалися протягом 1960—1970‑х рр. в сільському побуті, адже саме їх здобутки найбільше вплинули на чоловічий одяг сьогодення. Цим, властиво, і зумовлена актуальність статті. Її метою є дослідження характеру цих змін, а також взаємовплив сільської та міської чоловічої моди протягом 1960—1970‑х рр. Об’єктом дослідження є чоловіче вбрання в селі Червона Слобода означеного періоду. Предметом дослідження є трансформація дизайну одягу, його образні, стильові та силуетно-структурні зміни. Територіально і хронологічно в статті зосереджується увага на еволюціях в чоловічому костюмі селах Макарівського району Київської області (Червона Слобода, Великий Карашин, Копієвка) і охоплює період з 1960‑х по 1970‑ті роки.

Методологічною основою дослідження є мистецтвознавчий аналіз міського та сільського українського костюма у поєднанні з принципом історизму та елементами структурно-функціонального аналізу. Важливу складову дослідження також становить використання методів етнологічної науки. Результати: на основі польових та архівних джерел, а також наукової та публіцистичної літератури, на прикладі села Червона Слобода проаналізовано український чоловічий костюм у зламний для країни період.

Ключові слова: українська сільська мода, чоловічий костюм, мода 1960—1970-х рр., дизайн одягу.

Надійшла 19.11.2019

Список використаних джерел

 1. СелівачовМ.Р. Про сільську моду в Україні середини ХХ століття. Народний костюм як виразник національної ідентичності: збірник наукових праць за ред. М. Селівачова. Київ: ХІК, 2008. С. 53—57.
 2. Воробєй О. Жіночий одяг 60—80‑х років ХХ століття (за експедиційними матеріалами сіл Поділля). Трибуна молодого дослідника; Народна творчість та етнологія. 2015. № 2. С. 103—112. ISSN 0130-6936.
 3. Кара-Васильєва Т.В., Чегусова З.А. Декоративне мистецтво України XX століття. «У пошуках великого стилю». Київ: Либідь, 2005. 280 с.
 4. Тканко З.М. Мода в Україні ХХ століття. Львів: Артос, 2015. 236 с.
 5. Костельна М.В. Діяльність українських будинків моделей одягу в 60—80‑х рр. ХХ ст.: концепції розвитку модних тенденцій. Вісник Львівської національної академії мистецтв. 2013. № 24. С. 36—48.
 6. Кокоріна Г.В. Мода 1940—1990: український літопис. Вісник ХДАДМ. 2017. № 5. С. 73—79.
 7. Барлетт Дж. Fashion East: призрак, бродивший по Восточной Европе. Москва: Новое литературное обо­зрение, 2011. 356 с.
 8. Хоменко С. Якісні зміни в матеріально-побутових умо­вах Життя українських селян. Гілея: науковий вісник. 2013. № 74. С. 69—72.
 9. Ковпак Л.В. Соціально-побутові умови життя населення України в другій половині ХХ ст. (1945—2000 рр.). Автореферат дисертації на здобуття науко­вого ступеня кандидата історичних наук. Київ: Ін-т історії України НАН України, 2003. 250 с.
 10. Олійник М. Український одяг у системі міської куль­тури Києва (друга половина ХІХ — початок ХХІ століття). Київ: НАН України, ІМФЕ. 2017. 312 с. ISBN 978-966-02-8365-7
 11. Вовк В.М. Побут і дозвілля міського населення України в 50‑х—80‑х рр. ХХ століття: дис. канд. історичних наук. Нац. пед. Ун‑т ім. М.П. Драгоманова. Київ, 2007. 222 с.
 12. Лебина Н.Б. Мужчина и женщина: тело, мода, куль­тура. СССР — оттепель. Москва: Новое литературное обозрение, 2014. 203 с.
 13. Моделі одягу. Київський будинок моделей. Альбом моделей одягу. Київ, 1962.
 14. Мода. Киев: Октябрь, 1966.
 15. Білан М.С., Стельмащук Г.Г. Український стрій. Львів: Апріорі, 2011. 316 с.
 16. Лерман Я. История мужской украинской моды: 70—80‑е годы. L`Officiel. Київ, 2018. URL: https://officiel-online.com/style/the-history-of-men-s-ukrainian-fashion-70-80-s/ (дата звернення: 17.09.2018).
 17. Мода. Київські будинки моделей пропонують. Київ: Реклама. 1970.
 18. Твій дім — Київ. Київ: Реклама, 1976. 200с.

читати публікацію»

Наші автори
Польові дослідження російських і білоруських етнологів та етнолінгвістів на теренах Полісся України у 1945—1980-х рр.
На великому літературному матеріалі комплексно охарактеризовано польові дослідження території Полісся України, проведені в 1945—1980-х рр. співробітниками російських і білоруських етнологічних осередків, а також московськими етнолінгвістами та представниками інших народознавчих центрів Росії, України та Білорусі у рамках реалізації програми «Полесского этнолингвистического атла­са». Особлива увага звернена на їхню географію, методику проведення, тематику та наукові результати.
Читати »

Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект
У статті розглядаються особливості формування ідентифікаційного простору України кін. ХХ — поч. XXI ст., зокрема аналізуються перспективи участі Церкви у становленні української громадянської нації в умовах поліконфесійного суспільства. Автор намагається поєднати макроі мікропідходи, приділяючи особливу увагу аналізу повсякденного життєвого досвіду сучасних українців із широким використанням авторських емпіричних досліджень.
Читати »

Феміністська парадигма в культурній та соціальній антропології: західний досвід
У статті представлено докладний критичний огляд класичних праць в ділянці феміністської антропології; авторка висвітлює процес становлення та розвитку феміністської методології в культурній та соціальній антропології Західної Європи та США. Авторка послідовно висвітлює та порівнює ідеї, погляди та аргументи провідних дослідників, аналізує сутність наукових дискусій навколо ключових тем феміністського аналізу культури (про причини та механізми субординації та маргіналізації жінок), простежує еволюцію основних понять та теоретичних підходів феміністської антропології протягом 1970—1990-х років. Стаття дозволяє зрозуміти витоки сучасних гендерних студій в етнографічних дослідженнях.
Читати »