Архів
Передплата
Ви можете передплатити часопис "Народознавчі зошити" на сайті передплатного агенства "Укрінформнаука".

« 2018. № 6 (144)

Народознавчі зошити. 2018. № 6 (144). С. 1394–1412

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-1240-8308

Надійшла 16.11.2018

УДК 398.4:398.33](477.41/.42+476-12)

ЗВИЧАЙ ВИПРОВАДЖУВАТИ РУСАЛОК: ЛОКАЛЬНІ ФОРМИ ТА АРЕАЛ ПОШИРЕННЯ НА ТЕРИТОРІЇ ПОЛІССЯ УКРАЇНИ І БІЛОРУСІ

Ковальчук Надія Анатоліївна,

кандидат історичних наук, вчений секретар,

Державний науковий центр захисту культурної спадщини

від техногенних катастроф,

вул. Вишгородська, 21, 04074, Київ, Україна.

Контакти: Тел.: 0508151794, email.: kovalchuk69@ukr.netkovalchuk.nadia6@gmail.com

Анотація. Розглядається троїцький звичай випроваджувати русалок з точки зору його локальних форм вияву та ареалів поширення на території Полісся України і Білорусі. За сукупністю обрядових дій виявлено відповідні варіанти звичаю та з’ясовано географію їх розповсюдження на південному сході Білорусі та у північно-східній частині Правобережного Полісся і північно-західній частині Лівобережного Полісся України.

 Ключові слова: календарний звичай, троїцький цикл, випроваджування русалок, Полісся України, Полісся Білорусі.

Список використаних джерел

 1. Архів Державного наукового центру захисту культурної спадщини від техногенних катастроф. Матеріали комплексних і тематичних історико-етнографічних експедицій 1994— 2018 рр.
 2. Виноградова Л. Мифологический аспект полесской «русальной» традиции / Л. Виноградова // Славянский и балканський фольклор: Духовная культура Полесья на общеславянском фоне: Сб. науч. статей. — Москва, 1986. — С. 88—135.
 3. Виноградова Л. Народная демонология и мифо-риту­альная традиция славян / Л. Виноградова // Славянский и балканський фольклор: Духовная культура Полесья на общеславянско. — Москва, 2000. — 432 с.
 4. Галайчук В.В. Демонологічні уявлення населення Середнього Полісся про русалок / В.В. Галайчук // Вісник Львівського університету. Серія історична. — 2008. — Вип. 43. — С. 320—381.
 5. Говірка села Машеве Чорнобильського району. Ч. 4: Матеріали до Поліського етнолінгвістичного атласу / уклад. Ю.І. Бідношия та інші. — Київ, 2005. — 704 с.
 6. Говірки Чорнобильської зони / упоряд. П.Ю. Гриценко та інші. — Київ, 1996. — 358 с.
 7. Етнографічний образ сучасної України. Корпус експедиційних фольклорно-етнографічних матеріалів. Т. 6. Календарна обрядовість / голов. ред. Г. Скрипник // НАН України ; ІМФЕ ім. М. Рильського. — Київ, 2016. — 400 с.
 8. Єфремов Є.В. Ритмоструктурні типи календарних наспівів на Київському Поліссі / Є.В. Єфремов // Полісся України: матеріали історико-етнографічного дослідження. Вип. I. Київське Полісся. 1994. — Львів, 1997. — С. 245—259.
 9. Єфремов Є.В. Русальні пісні на Київському Поліссі / Є.В. Єфремов // Полісся: мова, культура, історія / редкол. П.Ю. Гриценко та ін. — Київ, 1996. — С. 404—411
 10. Жаўруковая песня Радзімы: народныя духоўныя скарбы Буда-Кашалёўскага краю: манаграфія // ГДУ імя Ф. Скарыны / пад агульнай рэдакцыяй В. Новак. — Гомель, 2008. — С. 148—150.
 11. Зеленин Д.К. Избранные труды. Очерки русской мифологии: Умершие неестественной смертью и русалки  / Д.К. Зеленин ; вступ. ст. Н.И. Толстого ; подгот. текста, коммент., указат. Е.Е. Левкиевской. — Москва, 1995. — (Традиционная духовная культура славян. Из истории изучения).
 12. Ковальчук Н.А. Обряд «Проводи русалок» на північному сході Правобережного Полісся (терміни, структура, ареалогія) / Н.А. Ковальчук // Археологія і давня історія України. Вип. 3 (20): Дослідження Київського Полісся. — Київ, 2016. — С. 197—202.
 13. Кутельмах К.М. Русалки в повір’ях поліщуків / К.М. Кутельмах // Записки Наукового товариства іме­ні Шевченка. — Львів, 2001. — Т. CCXLII: Праці Секції етнографії і фольклористики. — С. 87—153
 14. Лоеўшчына… Бэзавы рай, песенны край: Сучасны стан традыцыйнай культуры Лоеўшчыны / укладанне, сістэматызацыя, тэксталагічная праца В. Новак. — Гомель, 2007. — С. 161—164.
 15. Народная демонология Полесья: Публикации текстов в записях 80—90-х гг. ХХ века. Т. 2: Демонологизация умерших людей / сост. Л. Виноградова, Е. Левкиевская. — Москва, 2012. — С. 466—700.
 16. Народная духоўная культура Брагіншчыны: фоль­клорна-этнагр. зб. / склад. В. Новак, У. Коваль  / навук. рэцэнзенты: А. Марозаў, А. Ліс. — Гомель, 2007. — С. 92—95.
 17. Народная духоўная спадчына Гомельскага раёна / аўтар-укладальнік В. Новак. — Гомель, 2007. — С. 152—154.
 18. Сівіцкі У.М. Русальная традыцыя беларусаў: міфа­паэтычная сістэма, тыпалагічныя паралелі / У.М. Сівіцкі ; ред. А.С. Фядосік. — Мінск, 2006. — 187 с.
 19. Толстая С.М. Полесский народный календар / С.М. Толстая. — Москва, 2005. — 600 с.
 20. Традыцыйная мастацкая культура беларусаў : у 6 т. / Т. Валодзіна ; ідея і агул. рэдагаванне Т. Варфаламеевай. — Мінск, 2012. — Т. 6. Гомельскае Палессе і Падняпроўе : у 2 кн. — Кн. 1. — С. 243—249.

читати публікацію»

Наші автори
Традиційний народний одяг великобичківських гуцулів ХІХ — першої половини ХХ ст.
На основі польового матеріалу, наявної літератури, фондових зібрань етнографічних, історико-культурних та крає­знавчих музеїв області автор комплексно аналізує народний одяг великобичківських гуцулів. Докладно описує жіночі та чоловічі комплекси вбрання досліджуваного регіону. При їх характеристиці основна увага звертається на деталі крою окремих компонентів вбрання, подається рисунок крою жіночої сорочки.
Читати »

Особистісно-духовний розвиток засобами образотворчого мистецтва
У статті розглядається проблема втілення образу матері у творах образотворчого мистецтва з точки зору впливу на різні напрями особистісно-духовного розвитку людини. Зокрема, образ матері представлено у міфологічному, сакральному, мистецькому аспектах через репрезентацію відповідних творів образотворчого мистецтва (іконопис, живопис, скульптура). Зміст статті може успішно використовуватися студентами і викладачами різноманітних навчальних закладів у підготовці та проведенні занять з образотворчого мистецтва, а також у факультативній та позаурочній роботі.
Читати »

Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект
У статті розглядаються особливості формування ідентифікаційного простору України кін. ХХ — поч. XXI ст., зокрема аналізуються перспективи участі Церкви у становленні української громадянської нації в умовах поліконфесійного суспільства. Автор намагається поєднати макроі мікропідходи, приділяючи особливу увагу аналізу повсякденного життєвого досвіду сучасних українців із широким використанням авторських емпіричних досліджень.
Читати »