Архів
Передплата
Ви можете передплатити часопис "Народознавчі зошити" на сайті передплатного агенства "Укрінформнаука".

« 2018. № 4 (142)

Народознавчі зошити. 2018. № 4 (142). С. 976–982

УДК 908Менкіцький: [908+002.2] (477.83-25) (036)

ORCID ID http: //orcid.org/0000-0003-2473-6998

Надійшла 21.03.2018

ПОСТАТЬ РУДОЛЬФА МЕНКІЦЬКОГО (1887—1942) В КОНТЕКСТІ ПУТІВНИКОВОГО ДИСКУРСУ ЛЬВОВА 20—30-х рр. ХХ ст.

Мовна Маріанна Василівна, молодший науковий співробітник,

відділ наукової бібліографії,

Львівська національна наукова бібліотека України ім.~В.Стефаника

Національної академії наук України,

вул. В. Стефаника, 2, Львів, Україна, 79000

Контакти: тел. (095) 4609365, e-mail: mari3anna@ukr.net

Анотація. Стаття має на меті створення цілісного уявлення про постать художника та музейника Р. Менкіцького як автора путівникового жанру. Дослідник зробив помітний внесок у путівникову Леополітану, залишивши для нащадків описи колекцій львівських музеїв та інших пам’яток культури міста.

 Ключові слова: Р. Менкіцький, путівник, Львів, музеї, культурні та історичні пам’ятки.

Список використаних джерел

 1. Дашкевич Я. Постаті: нариси про діячів історії, політики, культури / Ярослав Дашкевич. — Львів : Піраміда, 2007. — 808 с. — (2-ге вид., виправл. і допов.).
 2. Мовна М. Путівники Львовом (друга половина ХIХ — початок ХХI століть): історико-культуро­логічне дослідження / Маріанна Мовна ; ЛНАМ. — Львів, 2014. — 232 с.
 3. Мовна М. Рудольф Менкіцький (1887—1942) як автор путівникового жанру / Маріанна Мовна // Мистецька культура: історія, теорія, методологія: тези доповідей Міжнар. наук. конф. (м. Львів, 24 листопада 2017 р.) / ред.-упоряд. Володимир Пасічник ; НАН України ; ЛННБУ ім. В. Стефаника ; Ін-т досліджень бібліотечних мистецьких ресурсів ; Музично-мемо­ріальний музей Соломії Крушельницької у Львові. — Львів, 2017. — С. 186—188.
 4. Полянська І. Менкицький Рудольф / Ірина Полянська // Галицька Брама (Львів). — 2003. — № 7/9. — С. 21—22.
 5. Смірнов Ю. Менкіцький Рудольф / Юрій Смірнов // Енциклопедія Львова / за ред. А. Козицького. — Львів : Літопис, 2012. — Т. 4. — С. 594—595.
 6. Смірнов Ю. Рудольф Менкіцький (1887—1942) — видатний львівський музейник, художник, колекціонер / Юрій Смірнов // Галицька Брама (Львів). — 2005. — № 4/6. — Квітень-червень: Львів і львів’я­ни. — С. 25—29.
 7. Bohosiewicz M. Mкkicki Rudolf / Michaі Bohosiewicz // Polski Sіownik Biograficzny. — Wrocіaw ; Warszawa ; Krakуw ; Gdaсsk, 1975. — T. 20/3. — Zesz. 86. — S. 511—512.
 8. Bulkiewicz S. Rudolf Mкkicki (1887—1942) / Stanisіaw Bulkiewicz // Јуdzkie Towarzystwo Przyjaciуі Ksi№ї­ki. — Јуdџ, 1988. — 16 s.
 9. Charewiczowa Ј. Historiografia i miіoњnictwo Lwowa / Јucja Charewiczowa. — Lwуw : nakі. Towarzystwa miіoњ­ni­kуw przeszіoњci Lwowa, 1938. — 291 s. — (Biblioteka Lwowska. — T. 37).
 10. Grekowicz M. Krуlewski dom we Lwowie / Michalina Grekowicz // Dziennik Polski (Lwуw). — 1936. — 25 listopada (№ 328). — S. 6.
 11. Kamienica Krуlewska w nowej szacie // Dziennik Polski (Lwуw). — 1937. — 11 czerwca. — № 58. — S. 8.
 12. Mкkicki R. Muzeum Narodowe im. krуla Jana III we Lwowie: przewodnik po zbiorach / Rudolf Mкkicki. — Lwуw : nakі. Gminy miasta Lwowa. Tіoczono w drukarni «Urzкdniczej», 1936. — XXIV. — 130s.
 13. Muzea Gminy miasta Lwowa = Musйes municipaux de la ville de Lwуw: przewodnik / oprac. Aleksander Czoіowski, Karol Badecki, Rudolf Mкkicki i in. — Lwуw : nakі. Gminy miasta Lwowa. Drukarnia Artura Goldmana. Klisze cynkowe trafiі Zakіad graficzny «Ars», 1929. — 108 s. — (Текст пол. та фр. мовами).
 14. Przewodnik po Lwowie / czкњж szczegуіow№ (zabytki architektury, muzea, bibljoteki, pomniki) oprac. Rudolf Mкkicki ; czкњж informacyjn№ oprac. Stanisіaw Њwitniewski. — Lwуw : Wyd-wo Dyrekcji okrкg. kolei paсstwowych we Lwowie. Drukarnia i litografja Ignacego Jaegera. — 1935. — 46s.
 15. Ptaњnik J. Recenzje i Sprawozdanie / Jan Ptaњnik // Kwartalnik Historyczny (Lwуw). — 1929. — T. 1. — Zesz. 4. — S. 548—549. — Рец. на кн.: Muzea Gminy miasta Lwowa: przewodnik / oprac. A. Czoіowski, K. Badecki, R. Mкkicki, M. Harasimowicz. — Lwуw, 1929. — 108 s.
 16. Sonnenschein M[ojїesz]. Lwowski skorowidz adresowy mieszkaсcуw, handlu i przemysіu oraz wolnych zawodуw 1930/31 / M. Sonnenschein. — Lwуw, 1930. — 598, 46 s.
 17. Urzкdowy wykaz drukуw wydanych w Rzeczypospolitej Polskiej. — Warszawa, 1935. — 5 paџdziernika. — № 38/39. — S. 721—770.
 18. Wystawa zabytkуw ormiaсskich we Lwowie 19.VI.—30.IX.1932: przewodnik / tekst przewodnika opracowaі: Aleksander Czoіowski ; przy wspуіudziale Јucji Charewiczowej, Mieczysіawa Gкbarowicza, Bronisіawy Wуjcik-Keupruljanowej i in. — Lwуw : nakі. Komitetu. Drukiem Artura Goldmana, 1932. — 40 s.

читати публікацію»

Наші автори
Головний командир УПА Роман Шухевич у фольклорній прозі Яворівщини
Із великого масиву повстанського героїчного епосу, що його автор записав на Яворівщині, виділено й проаналізовано тематичну групу мотивів про Головного командира УПА Романа Шухевича. Переважна більшість цих творів виникла й стала активно побутувати вже в часи відновленої у 1991 р. української державності, оскільки тепер з’явилися сприятливі для цього умови. Майже усі зафіксовані у цій місцевості народні оповідання про Р. Шухевича виводяться із поетичного вимислу, що засвідчує вагоме суспільно-політичне й художньо-естетичне значення цієї особи. Сам генерал постає в образі опоетизованого й уславленого національного героя — ідеалізованого борця за самостійну Україну, улюбленця широких народних мас.
Читати »

Традиційний народний одяг великобичківських гуцулів ХІХ — першої половини ХХ ст.
На основі польового матеріалу, наявної літератури, фондових зібрань етнографічних, історико-культурних та крає­знавчих музеїв області автор комплексно аналізує народний одяг великобичківських гуцулів. Докладно описує жіночі та чоловічі комплекси вбрання досліджуваного регіону. При їх характеристиці основна увага звертається на деталі крою окремих компонентів вбрання, подається рисунок крою жіночої сорочки.
Читати »

Демоніум бойків: категорії «нечистих» покійників
Особливості традиційних демонологічних уявлень бойків про так званих нечистих («безпірних») мерців; на основі польових матеріалів та етнологічної літератури виділяється низка їх категорій; аналізуються особливі прикмети, риси поведінки та функції цих персонажів народної демонології.
Читати »