« 2018. № 4 (142)

Народознавчі зошити. 2018. № 4 (142). С. 955–966

УДК 75.047:7.071.1 (477.86) “19/20”

DOI https://doi.org/10.15407/nz2018.04.955

Надійшла 27.05.2018

ІНТЕРПРЕТАЦІЯ МІСЬКОГО КРАЄВИДУ В МАЛЯРСТВІ ІВАНО-ФРАНКІВЩИНИ КІНЦЯ ХХ — ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ: СТИЛІСТИЧНІ ТЕНДЕНЦІЇ

Осадца Марта Зіновіївна, асистент кафедри образотворчого

і декоративно-прикладного мистецтва та реставрації

Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

Вул. Шевченка, 57, Івано-Франківськ, Івано-Франківська область, 76000

Контакти: тел. 095 3025103; e–mail: martaosadtsa@gmail.com

Анотація. Висвітлюється проблематика міського пейзажу у творах івано-франківських художників межі ХХ і ХХІ століть. Увага зосереджується на виокремленні регіональної специфіки втілення міського краєвиду в образотворчості Івано-Франківщини. Простежуються найхарактерніші сюжети, виявляються відмінні стилістичні тенденції, своєрідні художньо-композиційні особливості та пластичні характеристики урбаністичних композицій митців Івано-Франківщини кінця ХХ — початку ХХІ століть.

Ключові слова: міський краєвид, малярство, стилістичні особливості, Івано-Франківщина.

Список використаних джерел

  1. Василь Красьоха — художник правди: альбом / авт.-упоряд. М. Бендюк ; авт. статей М. Бендюк, Л. Шикірява, О. Гощук, Н. Бендюк, Т. Удіна. — Остріг : Острозька академія, 2014. — 128 с. : іл.
  2. Кузенко П. Полівекторність творчого самовираження  / Петро Кузенко // Образотворче мистецтво. — 2006. — № 2. — С. 116—117.
  3. Мельник В. Богдан Бринський: як жити без емоцій?! / Віктор Мельник // Тижневик Галичини. — 1999. — 4 лютого. — С. 5.
  4. Мельник В. Молитва та екстази Богдана Бринського / Віктор Мельник // Перевал. — 2005. — № 3. — С. 212—214.
  5. Нас сім: Б. Бойчук, Б. Бринський, Б. Гладкий, В. Лукань, М. Павлюк, В. Сандюк, О. Чуйко: каталог / авт. вступ. статті Л. Хом’як. — Івано-Франківськ, 2013. — 35 с. : іл.
  6. Петрова О. Дещо з архіву та з сучасного мистецтва України / Ольга Петрова // Мистецтвознавчі рефлексії: історія, теорія та критика образотворчого мистецтва 70-х років ХХ ст. — початку ХХІ ст. — Київ  : Академія, 2004. — С. 87—107.
  7. Станиславівська Колеґіата: між минулим і майбутнім (до 300-річчя побудови: 1703—2003): матеріали міжнародної науково-практичної конференції (проблеми дослідження, реставрації та популяризації пам’яток сакральної архітектури і мистецтва в Івано-Фран­ківсь­ку) / авт.-упоряд. В. Мельник. — Івано-Франківськ : Місто-НВ, 2003. — 90 с. : іл.
  8. Мисюга Б. Карпатські пейзажі Володимира Сандюка [Електронний ресурс] / Богдан Мисюга. — Режим доступу: http://prostir.museum/ua/post/32870.
  9. Удіна Т. Невиправний романтик Василь Красьоха [Електронний ресурс] / Тамара Удіна. — Режим доступу: http://www.volart.com.ua/art/krasoxa/.

читати публікацію»

Наші автори
Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект
У статті розглядаються особливості формування ідентифікаційного простору України кін. ХХ — поч. XXI ст., зокрема аналізуються перспективи участі Церкви у становленні української громадянської нації в умовах поліконфесійного суспільства. Автор намагається поєднати макроі мікропідходи, приділяючи особливу увагу аналізу повсякденного життєвого досвіду сучасних українців із широким використанням авторських емпіричних досліджень.
Читати »

Традиційний народний одяг великобичківських гуцулів ХІХ — першої половини ХХ ст.
На основі польового матеріалу, наявної літератури, фондових зібрань етнографічних, історико-культурних та крає­знавчих музеїв області автор комплексно аналізує народний одяг великобичківських гуцулів. Докладно описує жіночі та чоловічі комплекси вбрання досліджуваного регіону. При їх характеристиці основна увага звертається на деталі крою окремих компонентів вбрання, подається рисунок крою жіночої сорочки.
Читати »

Особистісно-духовний розвиток засобами образотворчого мистецтва
У статті розглядається проблема втілення образу матері у творах образотворчого мистецтва з точки зору впливу на різні напрями особистісно-духовного розвитку людини. Зокрема, образ матері представлено у міфологічному, сакральному, мистецькому аспектах через репрезентацію відповідних творів образотворчого мистецтва (іконопис, живопис, скульптура). Зміст статті може успішно використовуватися студентами і викладачами різноманітних навчальних закладів у підготовці та проведенні занять з образотворчого мистецтва, а також у факультативній та позаурочній роботі.
Читати »