« 2018. № 3 (141)

Народознавчі зошити. 2018. № 3 (141). С. 635–641

УДК 75.052

МОНУМЕНТАЛЬНИЙ ЖИВОПИС В ЕПОХУ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ

Кожеков Олексій Васильович, професор
Національна академія образотворчого мистецтва та архітектури,
кафедра живопису та композиції
Вознесенський узвіз, 20, 04053, м. Київ, Україна
Контакти: тел/факс: (044) 272-І5-40; e-mail: naoma@ukr.net

Анотація. Проводиться дослідження монументального живопису у різних країнах світу в період Середніх віків. Запропоноване визначення монументального мистецтва й монументального живопису. Виявлена загальна періодизація середньовічного монументального живопису. Проаналізовані відмінності між світським і церковним монументальним живописом (за цілковитого домінування останнього впродовж Середніх віків). Встановлено, що вироблені у церковному живописі прийоми й канони визначили характер усього образотворчого мистецтва середньовіччя. Досліджені конкретні приклади середньовічного монументального мистецтва на території Італії, Німеччини, Франції, Іспанії, Англії. Доведено, що монументальний живопис втратив у готичний період значення, яке він мав у середньовічному мистецтві романського періоду.

Ключові слова: монументальний живопис, монументальне мистецтво, середньовіччя, дороманський період, романський період, готичний період, епоха, історія, церква, релігія.

Надійшла 25.03.2018

Список використаних джерел

1. Анорічева-Єрьомка А.І. Академічний живопис / А.І. Анорічева-Єрьомка // Харківська держ. академія дизайну і мистецтв. — Харків : Колорит, 2009. — 232 с.
2. Головчак П.І. Живопис, монументальні роботи, скульптура, графіка: каталог мистецьких робіт / П.І. Головчак ; фото М. Грималюк. — Тернопіль : Підручники і посібники, 2008. — 32 с.
3. Данилов В.П. Монументальне та декоративне мистецтво. Живопис. Графіка: альбом репродукцій / В.П. Данилов. — Дніпропетровськ : Ліра, 2008. — 151 с.
4. Куліш О.А. Монументальне мистецтво / О.А. Куліш. — Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2016. — 71 с.
5. Михайло Бойчук та його школа монументального мистецтва: альбом / Нац. худож. музей України ; Нац. акад. мистец. України ; Фонд сприяння розв. Нац. худож. музею України / кер. проекту А. Мельник ; авт. тексту: Л. Ковальська, Н. Присталенко. — Київ : НХМУ, 2010. — 281 с.
6. Мокрицький Г.П. Пам’ятки монументального мистецтва Житомирської області: фотовист. Георгія Мокрицького: кат. фотовист., 23 квіт. — 10 трав. 2010 р.: 100 робіт / уклад. Г. Мокрицький. — Житомир : Волинь, 2010. — 14 с.
7. Нессельштраус Ц.Г. Искусство Западной Европы в средние века / Ц.Г. Нессельштраус. — Ленинград ; Москва : Искусство, 1964. — 392 с.
8. Пастух Р.І. Монументальна Стрийщина / Р.І. Пастух. — Дрогобич : Посвіт, 2012. — 131 с.
9. Сімонова А.В. Візантійські традиції в сучасних розписах православних храмів України (кінець XX — початок XXI ст.) : автореф. дис. … канд. мистецтвознавства : 17.00.05 / Сімонова Альона Вікторівна ; Харків. держ. акад. дизайну і мистецтв. — Харків, 2015. — 20 с.
10. Таранушенко С.А. Дерев’яна монументальна архітектура Лівобережної України : монографія / С.А. Таранушенко ; переднє сл. С.І. Білоконь ; передм., наук. ред., дод. В.В. Вечерський ; упоряд. О.О. Савчук. — Харків : Савчук О.О. [вид.], 2014. — 895 с.
11. Филатов В.В. Реставрация настенной масляной живописи / В.В. Филатов. — Москва : Изобразительное искусство, 1995. — 248 с.
12. Художники України: живопис, графіка, скульптура, монумент.-декор. мистец., декор.-ужитк. мистец.: творчо-біогр. альб.-довід. / авт.-упоряд. Сергій Журавель. — Київ : Журавель С.В., 2011. — 141 с.
13. Штогрин А.М. Мій неовізантинізм: стиль і манера монументального малярства Вознесенської церкви в с. Іванківці на Поділлі: книга-альбом / А.М. Штогрин (текст., іл.) ; передм. Д. Степовик. — Київ : Вид-во ім. Олени Теліги, 2017. — 121 с.
14. Якимова О.О. Образ людини у монументальному мистецтві Східної Галичини першої третини XX ст. : автореф. дис. … канд. Мистецтвознавства : 17.00.05 / Якимова Олена Олександрівна ; Львів. нац. акад. мистецтв. — Львів, 2017. — 20 с.
15. Монументальная живопись [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Монументальная_живопись.
16. Монументальное искусство [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Монументальное_искусство.

читати публікацію»

Наші автори
Польові дослідження російських і білоруських етнологів та етнолінгвістів на теренах Полісся України у 1945—1980-х рр.
На великому літературному матеріалі комплексно охарактеризовано польові дослідження території Полісся України, проведені в 1945—1980-х рр. співробітниками російських і білоруських етнологічних осередків, а також московськими етнолінгвістами та представниками інших народознавчих центрів Росії, України та Білорусі у рамках реалізації програми «Полесского этнолингвистического атла­са». Особлива увага звернена на їхню географію, методику проведення, тематику та наукові результати.
Читати »

Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект
У статті розглядаються особливості формування ідентифікаційного простору України кін. ХХ — поч. XXI ст., зокрема аналізуються перспективи участі Церкви у становленні української громадянської нації в умовах поліконфесійного суспільства. Автор намагається поєднати макроі мікропідходи, приділяючи особливу увагу аналізу повсякденного життєвого досвіду сучасних українців із широким використанням авторських емпіричних досліджень.
Читати »

Феміністська парадигма в культурній та соціальній антропології: західний досвід
У статті представлено докладний критичний огляд класичних праць в ділянці феміністської антропології; авторка висвітлює процес становлення та розвитку феміністської методології в культурній та соціальній антропології Західної Європи та США. Авторка послідовно висвітлює та порівнює ідеї, погляди та аргументи провідних дослідників, аналізує сутність наукових дискусій навколо ключових тем феміністського аналізу культури (про причини та механізми субординації та маргіналізації жінок), простежує еволюцію основних понять та теоретичних підходів феміністської антропології протягом 1970—1990-х років. Стаття дозволяє зрозуміти витоки сучасних гендерних студій в етнографічних дослідженнях.
Читати »