« 2018. № 2 (140)

Народознавчі зошити. 2018. № 2 (140). С. 469–477

УДК 377.011:745/749.031](477.86-21)

DOI https://doi.org/10.15407/nz2018.02.469

Надійшла 6.02.2018

РОЛЬ КОСІВСЬКОГО ОСЕРЕДКУ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ У ЗБЕРЕЖЕННІ ТРАДИЦІЙНИХ РЕМЕСЕЛ ГУЦУЛЬЩИНИ

Чіх-Книш Богдана Василівна, кандидат мистецтвознавства,

доцент кафедри історії мистецтв та гуманітарних дисциплін,

Косівський інститут прикладного та декоративного мистецтва

Львівської національної академії мистецтв.

вул. Міцкевича 2, 78600, м. Косів, Івано-Франківська обл., Україна.

Контакти: e-mail bogdana1973@gmail.com

Анотація. Розглядається осередок косівської мистецької школи, який сформувався на основі традиційних ремесел, що побутували на Гуцульщині упродовж століть. Наголошується, що протягом ХХ ст. змінювались форми та освітні рівні навчального закладу у Косові, однак стійкою була стратегія навчання, що базувалась на вивченні народних технологій, композиційних структур та орнаментики, що сприяло збереженню гончарства, різьбярства, бондарства, килимарства, сукнарства, мосяжництва, шевства та кушнірства. В обіг введено імена викладачів, художників, майстрів, творчість яких сформувала особливості навчального процесу і сприяла збереженню традиційних ремесел.

Ключові слова: осередок мистецької освіти, традиційні ремесла, народні технології.

Список використаних джерел

 1. Гаркус О. Збереження та розвиток народних традицій художнього металу Гуцульщини в косівському інституті прикладного та декоративного мистецтва / О. Гаркус // Вісник ЛНАМ. — Львів : ЛНАМ, 2007.
 2. Діло. — 1923. — № 20.
 3. Колос Г. Питання стильового спрямування навчального процесу на відділі художньої кераміки Косівського коледжу імені В.І. Касіяна / Г. Колос // Мистецькі студії’02. — Косів : Писаний камінь, 2002.
 4. Кушнір О. Роль відділу художньої кераміки Косівського інституту прикладного та декоративного мистецтва у збереженні й розвитку традицій виготовлення та декорування народної кераміки Гуцульщини / О. Кушнір // Вісник ЛНАМ. — Львів : ЛНАМ. — Вип. 30. — 2016.
 5. Лащук Ю. Гуцульська кераміка / Ю. Лащук. — Ки­їв : Державне видавництво літератури з будівництва і архітектури УРСР, 1955.
 6. Никорак О. Досягнення Катерини Сусак / О. Никорак // Вісник ЛНАМ. — Львів : ЛНАМ. — Вип. 23. — 2012.
 7. Пелипейко І. Містечко над рибницею / І. Пелипейко. — Косів : Писаний камінь, 2004.
 8. Приймак Й. Історичні аспекти становлення косовської школи художнього різьблення / Й. Приймак // Вісник ЛНАМ. — Львів : ЛНАМ, 2007.
 9. Сусак К. До історії заснування та становлення ко­сів­ської мистецької школи (з нагоди 125-річниці ді­яль­ності) / К. Сусак // Вісник ЛНАМ. — Львів : ЛНАМ, 2007.
 10. Сусак К. Українське народне вишивання / К. Сусак, Н. Стеф’юк. — Київ : Науковий світ, 2006. — 284 с.
 11. Шмагало Р. Мистецька освіта в Україні середини ХІХ—ХХ ст. Структурування, методологія, художні позиції / Р.Шмагало. — Львів : Українські технології, 2005.
 12. Косівський інститут прикладного та декоративного мистецтва.— Режим доступу: http://lnam.edu.ua/uk/kosiv_institute.html.

читати публікацію»

Наші автори
Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект
У статті розглядаються особливості формування ідентифікаційного простору України кін. ХХ — поч. XXI ст., зокрема аналізуються перспективи участі Церкви у становленні української громадянської нації в умовах поліконфесійного суспільства. Автор намагається поєднати макроі мікропідходи, приділяючи особливу увагу аналізу повсякденного життєвого досвіду сучасних українців із широким використанням авторських емпіричних досліджень.
Читати »

Головний командир УПА Роман Шухевич у фольклорній прозі Яворівщини
Із великого масиву повстанського героїчного епосу, що його автор записав на Яворівщині, виділено й проаналізовано тематичну групу мотивів про Головного командира УПА Романа Шухевича. Переважна більшість цих творів виникла й стала активно побутувати вже в часи відновленої у 1991 р. української державності, оскільки тепер з’явилися сприятливі для цього умови. Майже усі зафіксовані у цій місцевості народні оповідання про Р. Шухевича виводяться із поетичного вимислу, що засвідчує вагоме суспільно-політичне й художньо-естетичне значення цієї особи. Сам генерал постає в образі опоетизованого й уславленого національного героя — ідеалізованого борця за самостійну Україну, улюбленця широких народних мас.
Читати »

Традиційний народний одяг великобичківських гуцулів ХІХ — першої половини ХХ ст.
На основі польового матеріалу, наявної літератури, фондових зібрань етнографічних, історико-культурних та крає­знавчих музеїв області автор комплексно аналізує народний одяг великобичківських гуцулів. Докладно описує жіночі та чоловічі комплекси вбрання досліджуваного регіону. При їх характеристиці основна увага звертається на деталі крою окремих компонентів вбрання, подається рисунок крою жіночої сорочки.
Читати »