2017 рік, випуск 6

6-2017

Конопка Володимир Відділ історичної етнології Інституту народознавства НАН України C. 1255-1280

У статті проаналізовано діяльність та розкрито здобутки відділу історичної етнології Інституту народознавства НАН України (у 1975—2001 рр. — відділ Карпатознавства) за період 42-річної наукової діяльності. Висвітлено напрацювання вчених у науково-пошуковій, науково-дослідницькій сферах, окреслено проблематику наукових досліджень співробітників відділу. Подано бібліографію основних наукових видань відділу за 1975—2017 роки (авторські та колективні монографії).
Ключові слова: етнологія, сектор «Карпатика», відділ Карпатознавства, відділ історичної етнології, Інститут народознавства.

читати »

Сивак Василь Загальна характеристика інтер’єру народного житла українців Карпат кінця ХІХ — першої половини ХХ ст (спільні риси, локальна специфіка, динаміка розвитку) C. 1281-1306

З’ясовується історичний розвиток облаштування інтер’єру народного житла Українських Карпат. Аргументовано доведений вплив різних типів обігрівальних пристроїв на еволюцію предметів облаштування житлової частини помешкання. Проаналізовані спільні риси і локальна специфіка облаштування курного, напівкурного та опалюваного «по-чистому» житла у бойків, гуцулів та лемків. Простежена динаміка змін в облаштуванні інтер’єру народного житла, та у зв’язку з цим його умеблювання новими різновидами меблів, збільшення їх кількості та асортименту.
Ключові слова: народне житло, інтер’єр, облаштування, меблі, Бойківщина, Гуцульщина, Лемківщина, Українські Карпати.

читати »

Радович Роман Специфіка житлового будівництва на південному сході Волинського Полісся (за матеріалами Маневицького р-ну Волинської обл.) C. 1307-1322

Розглядаються особливості житлобудівельної культури на території Маневицького р-ну Волинської обл. Охарактеризовано специфіку будівельних матеріалів, техніку та технологію спорудження стін, особливості формування стелі, даху, системи опалення тощо. Проведено локалізацію цих явищ, а також виділено риси, спільні із житлом Західного та Середнього Полісся.
Ключові слова: Полісся, житло, планування, техніка будівництва, дах, стеля, система опалення.

читати »

Мовна Уляна Бджола як втілення людської душі в українській народній світоглядній візії C. 1323-1329

Здійснене спеціальне дослідження одного з аспектів сакрального статусу бджоли в українській світоглядній традиції — як втілення людської душі. На формування традиційного народного сприйняття бджоли як форми посмертного існування людської душі вплинули архаїчні міфологічні вірування в тісний зв’язок цієї комахи з потойбіччям та її хтонічний статус, зокрема дотичність до просторового низу (землі) та пов’язаність зі смертю та душами померлих. Надання бджолі міфологічної конотації символу душі тісно пов’язане з вірою у провидчий дар комахи, а кульмінацією її возвеличення як істоти небесного походження стало прирівнювання бджоли до людини, що володіє душею, рівноцінною людській.
Ключові слова: бджола, людина, душа, світогляд, українці.

читати »

Глушко Михайло «Гуцульщина» Володимира Шухевича — віддзеркалення загального стану українського народознавства наприкінці XIX — на початку XX ст. C. 1330-1335

Йдеться про історичні передумови виникнення головного авторського проекту Володимира Шухевича — дослідження «Гуцульщина», закономірність його публікування у виданні «Материяли до українсько-руської етнольоґії», наукову цінність праці з погляду її джерелознавчого характеру. Оцінюється причетність Наукового товариства ім. Шевченка у Львові загалом і Федора Вовка зокрема до виходу «Гуцульщини» В. Шухевича з друку.
Ключові слова: Володимир Шухевич, «Гуцульщина», етнографія, етнологія, фольклористика, Наукове товариство ім. Шевченка у Львові, Федір Вовк.

читати »

Сілецький Роман Майстер-Будівельник в демонологічних уявленнях волинян C. 1336-1342

На основі джерельних (польових етнографічних) матеріалів, зафіксованих автором на Волині на початку ХХІ ст., розглянуто постать майстра-будівельника як демонологічний персонаж нижчої міфології. Найрельєфніше демонологічні характеристики майстра-будівельника («непростого») проявляються в процесі будівництва житла, зокрема під час його заснування — «закладщини». З огляду на поширений забобон про небезпечність початку будівництва (зумовлену архаїчними уявленнями про локалізацію потойбічного світу в підземеллі та еволюцією народного житла від заглибленого — півземлянкового до наземного), майстер, щоб відвернути від себе небезпеку, мусив, за повір’ям, закласти хату на «чиюсь голову». Від його надприродних «чарівних» дій під час будівництва залежало майбутнє життя, здоров’я і добробут мешканців нової оселі.
Ключові слова: демонологія, будівельна обрядовість, Волинь, звичаї, обряди, повір’я.

читати »

Галайчук Володимир Традиційні уявлення про смерть та померлих на історико-етнографічній Волині C. 1343-1373

Висвітлюються традиційні уявлення про смерть та померлих на історико-етнографічній Волині. Розглянуто народні погляди на смерть і потойбічний світ. Описано комплекс похоронно-поминальних звичаїв та обрядів. Особлива увага вділена випадкам відхилення від норми: дочасній чи важкій смерті, вторгненню покійних чи їхніх душ у світ живих людей. Проілюстроване місце уявлень про посмертне існування душі у народному календарі та демонології волинян.
Ключові слова: історико-етнографічна Волинь, смерть, покійник, домовик, відьмар, самогубець, потерчата, русалки.

читати »

Карпенко Андрій Характеристика господарських занять гуцулів Володимиром Шухевичем у рефлексії українських етнологів другої половини ХХ — початку ХХІ ст. C. 1374-1380

На основі аналізу перших двох частин «Гуцульщини» Володимира Шухевича та досліджень відомих карпатознавців другої пол. ХХ — поч. ХХІ ст., які використовували вміщені в них матеріали, охарактеризовано інформаційний потенціал праці В. Шухевича щодо господарських занять галицьких гуцулів. Особливий наголос зроблено на монографіях Степана Павлюка, Мар’яна Мандибури, Михайла Глушка, а також на колективних монографіях — «Гуцульщина: Історико-етнографічне дослідження» (1987), «Етногенез та етнічна історія населення Українських Карпат» (2006).
Ключові слова: Володимир Шухевич, «Гуцульщина», гуцули, господарські заняття, тваринництво, землеробство, лісозаготівлі, домашні промисли і ремесла.

читати »

Дяків Володимир Особливості народної християнської релігійності на Покутті (на матеріалах з Городенківського р-ну Івано-Франківської обл.) C. 1381-1387

На основі польових етнографічних матеріалів, які автор зібрав переважно у населених пунктах Городенківського району Івано-Франківської області у 2015—2016 рр., розглянуто специфічні прояви народної релігійності українців Покуття у XX ст.: релігійні рухи, пов’язані переважно з об’явленнями Богородиці й Ісуса Христа та іншими незвичайними подіями, чудами. Такі форми народної релігійності особливо розвиваються в часи духовної напруги в суспільстві, під впливом складних, часто трагічних суспільно-історичних подій. Традиційні в своїй основі, ці прояви народної релігійності мають і певні специфічні ознаки, відповідно до специфіки часу та місця, в яких вони виникали і ширились.
Ключові слова: Богородиця, Ісус Христос, народна релігійність, чудо, об’явлення, паломництво, функціонування.

читати »

Щербань Олена Сьогодення у призмі традиційної культури харчування мешканців Наддніпрянської України наприкінці ХІХ — на початку ХХ століття C. 1388-1393

Про особливості традиційної культури харчування мешканців Наддніпрянщини. Акцентовано увагу на денному меню селянина-середняка в скоромний будень, свято та пісний будень і пісне свято. Зроблено висновки про те, що сформований впродовж не одного тисячоліття харчовий раціон складався з натуральних продуктів місцевого виробництва, які готувалися у глиняному посуді в печі, переважно шляхом варіння та тушкування, був досить поживним, не призводив до масового ожиріння.
Ключові слова: глиняний посуд, культура харчування, вариста піч, Наддніпрянщина.

читати »

Куцир Тетяна Компоненти народного жіночого вбрання Опілля: матеріали, техніки, конструктивні вирішення (кінця ХІХ — першої пол. ХХ ст.) C. 1394-1409

На основі збережених історичних свідчень, численних пам’яток із провідних українських музеїв та приватних збірок, а також польових досліджень, автор аналізує матеріали, які використовувалися для пошиття компонентів народного жіночого вбрання, техніки, які для цього застосовувались, та конструктивні вирішення, їм притаманні. Особливу увагу звернено на різницю між традиційним народним кроєм та новаціями, які поширювались із великих міст. Продемонстровано велике різноманіття асортименту жіночого верхнього одягу, для пошиття якого вживали доморобні та промислові тканини, сукно, шкіру та хутро.
Ключові слова: народне вбрання, компонент, виріб, Опілля, матеріал, техніка.

читати »

Герус Людмила Особливості форми та оздоблення пасківників C. 1410-1418

На основі музейних колекцій, польових досліджень та фахової літератури виявлено осередки виготовлення глиняних пасківників в Україні, розглянуто особливості форми та декору у зв’язку з їхньою функцією.
Ключові слова: пасківник, художня виразність, форма, декор, осередок, Україна.

читати »

Берест Ігор Законодавча база формування та розвитку профспілкового руху у Східній Галичині другої половини ХІХ — початку ХХ століття C. 1419-1424

Автор аналізує законодавчу базу Австрійської імперії, лібералізація якої посприяла появі та активній діяльності профспілок. У статті використаний матеріал, який доводить, що професійні спілки стали новим суспільним явищем, яке було покликане виступити на захист економічних інтересів трудящих мас в нових політичних та соціально-економічних умовах розвитку держави. Автор наголошує, що впродовж другої половини ХІХ — початку ХХ ст. державна влада не зуміла створити окремого профспілкового законодавства і воно змушене було формуватися та еволюціонувати в надрах різних законодавчих нормативно-правових актів.
Ключові слова: «Весна народів», профспілка, закон, конституція, робітники.

читати »

Проців Олег Діяльність міського Товариства мисливців у Львові C. 1425-1432

Проілюстрована діяльність Міського товариства мисливців у Львові. Описане керівництво товариства, кількість добутих на полюваннях дичини, мисливські угіддя, на яких проводились полювання. Проаналізована гуманітарна та суспільна складова у діяльності товариства. Описані особливості проведення полювань членами товариства.
Ключові слова: Львів, мисливство, полювання, громадські організації, Галичина.

читати »

Кирій Віктор Етнокультурна ідентичність Сіма-Реґла («Сімарґла») C. 1433-1438

Досліджується питання етнокультурної приналежності божества, ідол якого був поставлений Володимиром Великим поряд з ідолами основних богів давньоруського пантеону. Автор обґрунтовує нову («варязьку») версію ідентифікації «Сімарґла».
Ключові слова: Сімарґл, Сімурґ; Сенмурв; Сім і Реґл, іранська версія; Пантеон Володимира Великого; прагерманська мова; скандинавська мітологія; варяги.

читати »

Шума Лілія Етнічні стереотипи в науковій рецепції Івана Франка C. 1439-1445

Висвітлено проблему міжетнічних взаємин та етнічних стереотипів у науковій рецепції Івана Франка-фольклориста. Проаналізовано фольклористичні праці вченого, у яких відображені стійкі народні уявлення про етнічних сусідів, зокрема «єврея», «рома», «поляка», «росіянина». Продемонстровано особливості Франкової інтерпретації творів про інородців, з’ясовано їхню сюжетну специфіку.
Ключові слова: міжетнічні взаємини, етнічний стереотип, фольклор, «жид», «циган», «лях», «москаль».

читати »

Семенюк Василь Поема Тараса Шевченка «Сон»: соціокультурне тло, формування нової авторської творчої парадигми C. 1446-1449

Розглядаються соціокультурні передумови появи поеми Т. Шевченка «Сон» та роль зазначеного твору у встановленні нових векторів творчого розвитку митця. Зокрема, вагомої уваги надано визначенню особливостей композиційної структури поеми, встановленню ремінісценцій класичних та актуальних творів світової і української літератури й художньої культури в цілому. Проаналізовано специфіку суб’єктивних та об’єктивних факторів, що стали базовими для формування символіки як окремих мотивів, так і особливостей структурування сюжетів у тексті. Виявлено особливості етико-естетичного трактування основних персоналій поеми «Сон» та суспільно-політичний вимір текстової частини поеми і фактори, що зумовили появу зазначених мотивів. Також розглянуто семантику образних структур поеми та їхній взаємозв’язок з актуальними творчими пошуками Т. Шевченка у зазначений період. Визначено, які саме наслідки для подальшого розвитку творчих стратегій Т. Шевченка мали сформовані символи та композиційні підходи.
Ключові слова: поема, композиція, символіка образів, творчі пошуки, ремінісценції.

читати »

Лесів Андрій Іконографія та символіка сюжету «Згортання Неба» в українських іконах «Страшний Суд» XV—XVII ст. C. 1450-1458

Аналізуються особливості іконографії та символіки фрагменту складної і багатосюжетної композиції ікон «Страшний Суд» — сюжету «Згортання неба». Простежується зв’язок української іконографії цієї композиції із візантійськими зразками, їхні спільні і відмінні риси. Здійснюється аналіз композиційної побудови сюжету, його місце в іконографії «Страшного Суду». Вперше простежуються основні відмінності в іконографії «Згортання неба» в іконах XV та XVI—XVII ст., здійснюється аналіз ґенези образу «Ветхого Деньми». Здійснюється аналіз включення до іконографії «Згортання неба» неканонічних елементів — зображення знаків зодіаку, астрономічних об’єктів, дохристиянських міфологічних образів.
Ключові слова: іконографія, символіка, образ, Страшний Суд, небесні світила, зодіак.

читати »

Косів Роксолана Чудотворні ікони Богородиці з дитям Ісусом та їх репліки у творчості риботицьких майстрів (1680—1720‑ті рр.) C. 1459-1467

Стаття присвячена огляду чудотворних ікон, намальованих у стилістиці майстрів риботицького осередку. Серед них виділено ікону Богородиці Ліської, простежено особливості її іконографії та віднайдено інші твори, що намальовані тим самим майстром. На підставі датованої ікони цього автора уточнено датування Богородиці Ліської на 1680-ті  — поч. 1690-х рр. Розглянуто репліку чудотворної ікони Богородиці Теребовельської, у виконанні риботицького майстра Івана Середиського та уточнено датування цієї копії на 1710—1717-й р. Зауважено вплив іконографії чудотворних ікон Перемиської єпархії, зокрема Богородиці Лоп’янської, Верхратської та Хлопчицької на окремі взірці Богородиці Елеуси у виконанні риботицьких малярів. У контексті чудотворних ікон риботицьких майстрів розглянуто ікону Богородиці Одигітрії кін. XVII ст. з церкви Покрову Богородиці у Бучачі.
Ключові слова: чудотворні ікони Богородиці, риботицький малярський осередок (1680—1720-й рр.), іконографія, художні особливості.

читати »

Тарас Вікторія Садово-паркове мистецтво: структура, функції, стильові ознаки C. 1468-1476

Розглядається поняття стилю, стилізації, моди та типології в садово-парковому мистецтві. Визначені базові терміни. Показана тяглість розвитку садово-паркового мистецтва.
Ключові слова: садово-паркове мистецтво, стиль, ланд­шафтно-планувальний уклад, ландшафтно-плану­вальна ком­позиція, садово-паркові закладення.

читати »

Захарчук Оксана Творча особистість отця Євгена Купчинського в контексті українського національного відродження кінця ХІХ — першої третини ХХ століття (до 150-ліття від дня народження) C. 1477-1482

Розглядається багатогранна творча діяльність отця Євгена Купчинського в процесі українського національного відродження на теренах Західної України кінця ХІХ — першої третини ХХ століття. Зокрема аналізується його композиторський доробок, активна виконавська практика цитриста-віртуоза та організатора і диригента хорових колективів, а також значний внесок e розвиток видавничої справи — нотодрукування.
Ключові слова: хорове товариство «Боян», мистецтво гри на цитрі, Євген Купчинський.

читати »

Сокіл Василь Листування двоюрідних братів — єпископа Костянтина Чеховича та судового надрадника Тита Реваковича C. 1483-1495

Подано добірку листів двоюрідних братів по материнській лінії — К. Чеховича і Т. Реваковича. К. Чехович — єпископ Перемиської єпархії, за переконаннями народовець. У часи його правління на парафії призначались свідомі українці. Багато зробив для розвитку греко-католицької церкви. Т. Ревакович — один з фундаторів НТШ у Львові, активний просвітянин, член товариства св. Рафаїла, відзначався патріотичною позицією. В листах порушено важливі суспільно-політичні, релігійні проблеми, деякі приватні справи.
Ключові слова: листування, часописи, народовці, греко-католицька церква, українська мова.

читати »

Козурак Микола Дерево, яке єднає: народні мотиви у творчості майстрів художнього дерева смт Великого Бичкова та смт Вишкова C. 1496-1502

Подаються нові дослідницькі матеріали про різьбярів Закарпаття, зібрані в експедиціях 2016—2017 рр., в ході яких були зафіксовані маловідомі, або й зовсім незнані імена народних майстрів. Зокрема, розглянута творчість низки майстрів-різьбярів у Великобичківському та Вишківському художніх осередках, висвітлені самобутній характер їхніх робіт і практики сучасного осмислення народних традицій.
Ключові слова: різьбярство, народні традиції, пам’ятки, культурна спадщина.

читати »

Немировська Ніна Духовні подвиги українських військових у добу національно-визвольних змагань ХХ століття C. 1503-1510

Висвітлюються питання боротьби за незалежність української держави у добу національно-визвольних змагань ХХ ст. військових, які брали безпосередню участь у творенні, поширенні і відродженні української церкви, культури і мови. Наголошується, що протягом всієї війни у підрозділах дієвої армії УНР постійно перебували священики УАПЦ, які своїми проповідями надавали значну підтримку воїнам у зміцненні їх патріотичних почуттів у нелегкій боротьбі з ворогом.
Ключові слова: формування патріотизму, українська цер­ква, старшини УНР.

читати »

Яців Роман Від «Спокою» до венеційського Бієнале: творча доля Івана Кураха C. 1511-1520

Розглядаються етапи становлення і творчого розвитку визначного живописця і графіка, уродженця с. Сердиця на Львівщині Івана Кураха (1909—1968). У зв’язку з відсутністю точних документальних відомостей щодо окремих епізодів життя художника подаються різні джерела інформації, а також здійснюється спроба реконструкції жанрово-тематичного ладу його творчої спадщини. Професійний поступ митця зіставляється з контекстом історії італійського образотворчого мистецтва середини XX ст. Аналізуються ключові твори живопису і графіки І. Кураха, інтерпретується тематично-смислове поле його основних циклів. Спеціальна увага приділяється морально-етичному та громадянському аспектам його творчої біографії.
Ключові слова: Іван Курах, Друга світова війна, українська мистецька еміграція, образотворче мистецтво, малярство, графіка, метафізичне мистецтво, лірична абстракція, неокласичний пейзаж, громадянська позиція, морально-етичний імператив.

читати »

Осадча Олександра Авангардові інспірації в інтерпретації християнської тематики в українському мистецтві 1960-х—1980-х рр. C. 1521-1528

Висвітлюються основні аспекти функціонування релігійної тематики в українському мистецтві в умовах тоталітарної культури. Розглядається вплив художнього спадку авангарду на формування пластичної мови творів, присвячених християнським образам та сюжетам. На прикладі аналізу робіт майстрів Києва та Одеси 1960—1980-х рр. продемонстровано поширеність експресіоністичних тенденцій в мистецтві означеного періоду.
Ключові слова: українське мистецтво, другий аванград, нонкоформізм, християнська тематика, експресіонізм.

читати »

Мисюга Богдан Мімезис в пейзажних зображеннях іконопису Галичини ХVII —XVIII ст. C. 1529-1535

Окреслено еволюцію міметичного образу природи в стафажних зображеннях іконопису Галичини ХVII—XVIII ст. Роль «мімезису» в пейзажних зображеннях релігійних сюжетів розкрита з позицій його світоглядної необхідності та ширення ідей гуманізму в українській культурі. Актуальність емпіричного світогляду спричинила наслідування сюжетних пасторальних композицій західноєвропейського мистецтва, появу ілюзорного (кулісного) типу зображення перспективи, світло-тіньове моделювання предметів стафажу.
Ключові слова: мімезис, пейзажні зображення, іконопис Галичини, емпіричний світогляд, предмети стафажу.

читати »

Логінський Ярослав Портретний жанр у малярській спадщині Василя Забашти C. 1536-1541

Розглядається один з жанрів живописної спадщини відомого українського художника Василя Івановича Забашти (1918—2016). Авторська концепція людини подається в динаміці становлення і розвитку творчої методології митця, через призму його зв’язків з родинно-побутовою сферою, професійного академічного вишколу, ролі ідеологічних чинників тоталітарного часу. Спеціальна увага звертається на формально-образний аспект рішень портретних творів, зокрема на чинник кольору як одного з ключових у фаховій методології митця. Аналізуються найбільш значимі твори В. Забашти відповідного жанру.
Ключові слова: Василь Забашта, образотворче мистецтво, жанрово-видова система, портрет, авторська методологія, формально-виражальні засоби, концепція кольору, композиція, гармонія, контраст.

читати »

Москаль Марта Образ святого Димитрія Солунського в українському мистецтві ХІ—XVIII ст.: іконографія та художні особливості C. 1542-1548

Розглядається трактування образу Димитрія Солунського в українському мистецтві. Грунтуючись на аналізі двадцяти семи творів сакрального мистецтва виявлено основні іконографічні типи зображень святого та їхню трансформацію впродовж століть; висвітлено художні особливості та ідейно-смислове наповнення зображень св. Димитрія в мистецтві.
Ключові слова: святий воїн, українське мистецтво, іконографія, образ св. Димитрія.

читати »

Фединчук Ольга Намисто в комплексі прикрас русинів та румунів Буковини XIX—XX ст. C. 1549-1556

Розглядається намисто у буковинському і румунському комплексі прикрас XIX—XX ст. Огляд літератури вказує, що намисто Північної Буковини є недостатньо вивченим та потребує мистецтвознавчих розвідок, також не висвітлені художні особливості, стилістика, морфологія. У зв’язку з віддаленістю цього регіону буковинське і румунське намиста не ставали об’єктом спеціальних досліджень.
Ключові слова: намисто, корал, перли, венеціанське намисто, скляне намисто.

читати »

Горбаль Марія Релігійне життя села Селисько на Львівщині (кінець ХІХ — перша половина ХХ ст.) C. 1557-1568

Досліджується релігійне життя одного села на Львівщині періоду кінця ХІХ — першої половини ХХ ст. Виводиться значення церкви як інституції, яка найбільше спричинилася до виховання морально-етичних та християнських засад громади села.
Ключові слова: с. Селисько, церква, священики, релігійна періодика, громада.

читати »

Фурдичко Андрій Фольклоризм у репертуарі сучасних українських академічних хорів C. 1569-1577

Констатується наявність музичного фольклору в репертуарі академічних хорів. Дослідження базується на діалектичному підході в розгляді процесу взаємовпливу мистецтва академічних хорів і фольклору, аналізі їхнього репертуару, параметрів і парадигми його засвоювання, а також на загальнонауковому системному та історичному підходах у вивченні основних тенденцій розвитку галузі і жанру, на стильовому та порівняльному аналізі.
Ключові слова: хорове мистецтво, академічний хор, музичний фольклор, українські композитори, обробка народних пісень, театралізація виступів, інноваційні методи.

читати »

Сосницький Юрій Виявлення принципів організації об’єктів реклами в предметно-просторовому середовищі міст C. 1578-1583

Розглянуті сучасні тенденції та виявлені основні напрями в організації рекламних дизайн-об’єктів у світі, окреслені проблеми організації рекламного простору у м. Харкові, акцентована увага на необхідності впровадження новітніх екологічних технологій. Виявлення практичних прийомів реалізації та синтезу рекламних об’єктів з історичним і новочасним урбаністичним простором дає можливість подальшої систематизації за принципом синтезу. Висновки, що будуть здійснені на основі теоретичного аналізу наведених прикладів стануть плацдармом для наукової оцінки та переосмислення стану існуючого рекламного простору міста Харкова з подальшим вдосконаленням як естетичних, так і функціональних якостей.
Ключові слова: дизайн, реклама, рекламний простір, ди­зайн-об’єкт, предметно-просторове середовище, принципи і прийоми організації.

читати »

Цяо Шубей Дизайн дитячого ігрового простору як частина міської інфраструктури мегаполісів Китаю C. 1584-1590

Визначено місце ігрового простору в міській інфраструктурі мегаполісів Китаю, а також локальні особливості його дизайну. Виділено дві основні тенденції в проектуванні ігрового дитячого простору в Китаї. Як можливу тему, образ дизайн-рішення дитячої рекреаційної зони запропоновано етнічні та традиційні національні мотиви. Розглянуто стандартні принципи проектування дитячого ігрового простору, які мають бути враховані при втіленні будь-якої дизайнерської ідеї.
Ключові слова: дизайн, дитячий ігровий простір, міська інфраструктура, Китай.

читати »

Рибалко Світлана Театр Но у ритуальних та мистецьких практиках сучасної Японії C. 1591-1600

Розглядаються ритуальна та мистецька складові японського театру Но, висвітлюються засоби збереження та передачі цієї унікальної культурної традиції, заходи з популяризації мистецтва Ногаку в Японії та світі. Підкреслюється роль театру Но в діалозі культур, висвітлюються міжнародні програми з вивчення мистецтва Ногаку.
Ключові слова: театр Но, японська культура, традиційний театр, японське мистецтво, ритуал, діалог культур.

читати »

Коваль-Фучило Ірина Сучасна пам’ять про біженців 1915 року C. 1601-1607

читати »

Мовна Маріанна Відкриваючи «двері» в минуле Дрогобича C. 1608-1610

читати »

Горбаль Марія На пошану Івана Красовського (до 90-ліття від дня народження) C. 1611-1614

читати »

Шпак Оксана Рідкісні народні дереворити зі збірок Львова C. 1615-1615

читати »

Наші автори
Демоніум бойків: категорії «нечистих» покійників
Особливості традиційних демонологічних уявлень бойків про так званих нечистих («безпірних») мерців; на основі польових матеріалів та етнологічної літератури виділяється низка їх категорій; аналізуються особливі прикмети, риси поведінки та функції цих персонажів народної демонології.
Читати »

Особистісно-духовний розвиток засобами образотворчого мистецтва
У статті розглядається проблема втілення образу матері у творах образотворчого мистецтва з точки зору впливу на різні напрями особистісно-духовного розвитку людини. Зокрема, образ матері представлено у міфологічному, сакральному, мистецькому аспектах через репрезентацію відповідних творів образотворчого мистецтва (іконопис, живопис, скульптура). Зміст статті може успішно використовуватися студентами і викладачами різноманітних навчальних закладів у підготовці та проведенні занять з образотворчого мистецтва, а також у факультативній та позаурочній роботі.
Читати »

Польові дослідження російських і білоруських етнологів та етнолінгвістів на теренах Полісся України у 1945—1980-х рр.
На великому літературному матеріалі комплексно охарактеризовано польові дослідження території Полісся України, проведені в 1945—1980-х рр. співробітниками російських і білоруських етнологічних осередків, а також московськими етнолінгвістами та представниками інших народознавчих центрів Росії, України та Білорусі у рамках реалізації програми «Полесского этнолингвистического атла­са». Особлива увага звернена на їхню географію, методику проведення, тематику та наукові результати.
Читати »