Архів
Передплата
Ви можете передплатити часопис "Народознавчі зошити" на сайті передплатного агенства "Укрінформнаука".

Народознавчі зошити. 2017. № 6 (138). С. 1542—1548

УДК  75.046(477)”10/17″:27­36 Д. Солунський

Надійшла 26.10.2017

ОБРАЗ СВЯТОГО ДИМИТРІЯ СОЛУНСЬКОГО В УКРАЇНСЬКОМУ МИСТЕЦТВІ ХІ—XVIII СТ.: ІКОНОГРАФІЯ ТА ХУДОЖНІ ОСОБЛИВОСТІ

Москаль Марта, аспірантка Львівської національної академії мистецтв,

науковий співробітник Львівської філії  ННДРЦУ.

вул. В. Кубійовича, 38, м. Львів, 79011, Україна

Контакти: (032)2761482, e-mail: aspirantura@lnam.edu.ua

Анотація. Розглядається трактування образу Димитрія Солунського в українському мистецтві. Грунтуючись на аналізі двадцяти семи творів сакрального мистецтва виявлено основні іконографічні типи зображень святого та їхню трансформацію впродовж століть; висвітлено художні особливості та ідейно­смислове наповнення зображень св. Димитрія в мистецтві.

 Ключові слова: святий воїн, українське мистецтво, іконографія, образ св. Димитрія.

Список використаних джерел

 1. Александрович В. Музей Волинської ікони: книга­альбом / В. Александрович. — Київ : АДЕФ ­Украина, 2012. — С. 205.
 2. Алпатов М. Древнерусская иконопись / М. Алпатов. — Москва : Искусство, 1978. — 332 с.
 3. ГайдинС. Резная шиферная икона св. Димитрия и Георгия / С. Гайдин // Сборник ГЭ. — Петербург, 1923. — Вып. ІІ. — С. 31—42.
 4. Гелитович М. Українські ікони ХІІІ — початку XVI ст. зі збірки Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького / М. Гелитович. — Київ : Майстер книг, 2014. — 348 с.
 5. ЖишковичВ. Пластика Русі­України: X — перша половина XIV століть / В. Жишкович — Львів : Інститут народознавства НАН України, 1999. — 240 с
 6. Жолтовський П. Малюнки Києво­Печерської лаври / П. Жолтовський. — Київ : Наукова думка, 1982. — 284 с.
 7. ИвановаО. Димитрий Солунский. Мученичества. Мощи и мироточение. Сказания о чудесах. Почетание в Византии / О. Иванова // Православная энциклопедия. — Москва : Церковно­научный центр «Право­славная энциклопедия», 2007. — Т. XV. — С.155—168.
 8. Иванова О. Чудеса св. Димитрия Солунского / О. Иванова // Свод древнейших письменних известий о славянах: (VII—IX вв.). — Москва, 1995. — Т. 2. — С. 91—211.
 9. Катрій Ю. Пізнай свій обряд / Ю. Катрій. — Львів : Свічадо, 2004. — 485 с.
 10. Лазарев В. Русская иконопись от истоков до начала XVI века / В. Лазарев. — Москва : Искусство, 2000. — 152 с.
 11. Мистецтво Київської Русі: альбом / авт.­упоряд. Ю. Асє­єв. — Київ : Мистецтво, 1989. — 329 с.
 12. Овсійчук В. Українське малярство Х—XVIІІ століть. Проблеми кольору / В. Овсійчук. — Львів : Ін­т народознавства НАН України, 1996. — 480 c.
 13. Откович В. Українська ікона XІV—XVІІІ ст. / В. От­кович, В. Пилипюк. — Львів : Світло і Тінь, 1999. — 95 с.
 14. Патріарх Димитрій (Ярема). Іконопис Західної України XII—XV ст. / Патріарх Димитрій (Ярема). — Львів : Друкарські куншти, 2005. — 507 с.
 15. ПреображенскийА. Димитрий Солунский / А. Преображенський // Православная энциклопедия. — Москва : Церковно­научный центр «Православная энциклопедия», 2007. — Т. XV. — С.177—195.
 16. Ричка В. Візантійські походи Київських князів в істо­ричній пам’яті східного слов’янства / В. Ричка // Український історичний журнал. — 2012. — № 4. — С. 4—20.
 17. Смирнова Э. Иконография жития св. Димитрия Солунского: её обновление в русской іконописи конца XVІІ — начала XVІІІ века / Э. Смирнова // Зборник радова Византолошког института. — Т. XLIV / 2. — Београд, 2007. — С. 614—625.
 18. Степовик Д. Історія української ікони X—XX ст. / Д. Степовик. — Київ : Либідь, 1996. — 440 с.
 19. ТуриловА. Димитрий Солунский. Почитание у южных славян и на Руси / А. Турилов // Православная энциклопедия. — Москва : Церковно­научный центр «Православная энциклопедия», 2007. — Т. XV. — С.168—174.
 20. Янов Д. Слов’янські переклади житія Димитрія Солунського та їх вплив на поширення культу святого в Україні / Д. Янов // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. — Харків, 2012. — Вип. 15. — С. 166—172.

читати публікацію»

Наші автори
Особистісно-духовний розвиток засобами образотворчого мистецтва
У статті розглядається проблема втілення образу матері у творах образотворчого мистецтва з точки зору впливу на різні напрями особистісно-духовного розвитку людини. Зокрема, образ матері представлено у міфологічному, сакральному, мистецькому аспектах через репрезентацію відповідних творів образотворчого мистецтва (іконопис, живопис, скульптура). Зміст статті може успішно використовуватися студентами і викладачами різноманітних навчальних закладів у підготовці та проведенні занять з образотворчого мистецтва, а також у факультативній та позаурочній роботі.
Читати »

Традиційний народний одяг великобичківських гуцулів ХІХ — першої половини ХХ ст.
На основі польового матеріалу, наявної літератури, фондових зібрань етнографічних, історико-культурних та крає­знавчих музеїв області автор комплексно аналізує народний одяг великобичківських гуцулів. Докладно описує жіночі та чоловічі комплекси вбрання досліджуваного регіону. При їх характеристиці основна увага звертається на деталі крою окремих компонентів вбрання, подається рисунок крою жіночої сорочки.
Читати »

Демоніум бойків: категорії «нечистих» покійників
Особливості традиційних демонологічних уявлень бойків про так званих нечистих («безпірних») мерців; на основі польових матеріалів та етнологічної літератури виділяється низка їх категорій; аналізуються особливі прикмети, риси поведінки та функції цих персонажів народної демонології.
Читати »